STATUT LUBUSKIEJ FUNDACJI im. PADEREWSKIEGO


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1

Lubuska Fundacja im. Paderewskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Cezarego Lusińskiego i Kingę Lusińską, zwanych dalej Fundatorami,  aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Piotra Szyszko w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze dnia …. maja 2013 r.


Par. 2

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Rejestru Fundacji.

Par. 3

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz niniejszego Statutu.

Par. 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Par. 5

Siedzibą władz Fundacji jest Zamek Broniszów w Gminie Kożuchów, w Powiecie Nowosolskim, w Województwie Lubuskim.

Par. 6

Terenem działania Fundacji jest obszar terytorium RP, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Polski.

Par. 7

Fundację powołano na czas nieokreślony.


II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 8

Cele Fundacji:

 1. Popularyzacja dorobku kompozytorskiego Ignacego Jana Paderewskiego.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych, zdolności organizacyjnych oraz gromadzenie majątku na potrzeby organizacji przedsięwzięć muzycznych, w szczególności z udziałem młodych artystów, grających w swym repertuarze utwory Paderewskiego.
 3. Upowszechnianie wizerunku Paderewskiego jako męża stanu.

Par. 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Programowanie, opracowywanie i realizację programów w zakresie badań historycznych i muzykologicznych spuścizny Paderewskiego,
 2. Animowanie życia kulturalnego, a zwłaszcza muzycznego Województwa Lubuskiego, z uwzględnieniem jego obszarów wiejskich,
 3. Popularyzację muzyki Paderewskiego, w tym poprzez wydawanie i rozprowadzanie publikacji oraz przyznawanie odznak Fundacji,
 4. Edukację, w tym w zakresie muzyki, historii i historii sztuki, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi,
 5. Badania naukowe w dziedzinie konserwacji zabytków, historii sztuki i historii regionalnej, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • Organizację imprez kulturalnych i festiwali, sympozjów, warsztatów i konferencji, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami samorządu terytorialnego i zawodowego,
 • Organizację wymiany muzyków we współpracy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami im. Paderewskiego w Polsce i na świecie oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi,
 • Promowanie postaw tolerancji, poszanowania i zrozumienia dla różnorodności kulturowej, językowej, narodowej i światopoglądowej,
 • Wspieranie badań historycznych dotyczących działalności politycznej Paderewskiego.
 • Opracowywanie i inicjowanie własnych projektów w ramach wsparcia UE oraz włączanie się w projekty realizowane przez instytucje samorządowe i społeczne w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.


III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Par. 10

Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesiona przez Fundatorów kwota 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, po 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych każdy.


Par. 11

Dochodami Fundacji są:

 1. darowizny i subwencje
 2. spadki oraz zapisy testamentowe
 3. odsetki bankowe
 4. wpływy ze zbiórek, składek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie zezwoleń
 5. dochody z organizacji imprez,  zwłaszcza wydarzeń muzycznych, przeprowadzanych w ramach realizacji celów statutowych


Par. 12

Darowizna celowa nie może być przeznaczona na inne cele niż to przewidział darczyńca.

Par. 13

Przepis Par. 12 stosuje się odpowiednio do zapisów testamentowych.


Par. 14

Ograniczenia w rozporządzaniu majątkiem Fundacji

Fundacja nie może:
1.      udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej członków, członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2.      przekazywać majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.      wykorzystywać  majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4.      kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby bliskie.


IV. WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 15

Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundatorów
2. Rada Programowa

3.Zarząd Fundacji

Par. 16

Skład Rady Fundatorów

 1. Rada Fundatorów składa się z osób, które ustanowiły i uposażyły Fundację.

Par. 17

Działania Rady Fundatorów

 1. Rada Fundatorów wytycza generalne kierunki działalności Fundacji,  jest jej organem stanowiącym i kontrolnym.
 1. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, za wyjątkiem zwrotu kosztów podróży.
 1. Rada Fundatorów na swym posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd z Prezesem Zarządu na czele, określa zasady wynagradzania Zarządu oraz zatwierdza zakres uprawnień jego członków.

Par. 18

Posiedzenia Rady Fundatorów

 1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, z inicjatywy jej członków, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Uchwały Rady Fundatorów zapadają na zasadzie jednomyślności.
 3. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu Rady ma prawo przedstawiać swoje stanowisko na piśmie.
 4. Na zaproszenie Rady Fundatorów w posiedzeniach Rady może brać udział jako obserwator Prezes Zarządu i inne zaproszone osoby.

Par. 19

Działania i skład Rady Programowej

 1. Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniotwórczym Fundacji
 2. Rada Programowa składa się z minimum trzech osób, zaproszonych przez Radę Fundatorów, dysponujących wiedzą i umiejętnościami pomocnymi w realizacji celów Fundacji.
 3. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

Par. 20

Działania i skład Zarządu

 1. Zarząd Fundacji prowadzi bieżące sprawy Fundacji, działa w składzie od jednej do trzech osób, a do jego kompetencji należy w szczególności:
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 3. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników Fundacji,
 5. składanie sprawozdań przewidzianych ustawami oraz corocznego sprawozdania programowego i finansowego o działalności Fundacji Radzie Fundatorów.
 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji składa: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
 2. Kadencja członków Zarządu Fundacji wynosi 3 lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, co oznacza, że mandat członka powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków. Przed upływem kadencji członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

V. UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU

Par. 21

Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.


Par. 22

Zmiany Statutu następują uchwałą Rady Fundatorów podjętą w trybie postanowień Par.18 ust.2.

VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Par. 23

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.


Par. 24

Likwidacja Fundacji

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji.
2. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną działającą w Polsce Fundację lub organizację o zbliżonych celach działania.

3. Do uchwały Rady Fundatorów o likwidacji Fundacji ma zastosowanie Par. 22.


Cezary Lusiński                                                                                            Kinga Lusińska